Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

Tilinpäätöstiedote

Pörssitiedote 20.2.2020 klo 8.30

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2019

2019 Q4

Yhteenveto kaudelta lokakuu – joulukuu 2019 (vertailukausi lokakuu- joulukuu 2018)

-Neljännellä kvartaalilla myytiin 36 asuntoja, joiden velaton arvo oli 8,6 miljoonaa euroa (3,7).

– Vuokrausaste Q4:n lopussa oli 85,8 % (83,8).

-Keskeiset alihankintasopimukset päättyivät 31.12.2019. Niitä jatkettiin ylimenon ajaksi alkuvuodelle 2020, jonka jälkeen yhtiö siirtyy uuteen aikaisempaa suoraviivaisempaan ja kustannustehokkaampaan toimintamalliin.

-Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 578 tuhatta euroa (3 082). Liikevaihdon lasku selittyy pääosin yhtiön Muun toiminnan merkittävillä asuntomyynneillä, jolloin osa asunnoista oli tyhjinä.-Vuosineljänneksen liiketulos oli – 3 979 tuhatta euroa (-8 779). Tulokseen sisältyy -4,1 miljoonan euron (-9,1) nettotappio sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,6 miljoonaa euroa (-0,4).

-Operatiivinen tulos (EPRA) oli 75 tuhatta euroa (200). EPRA-tulosta vertailukauteen nähden heikensivät kiinteistöjen hoitokulut ja odotettua heikompi vuokrausaste.

– Syksyllä käynnistettiin asuntokohteiden vuokrattavuuden parantamiseksi kaksi merkittävää investointia, Vantaan Maauunintiellä ja Keravan Nissilänpihassa, sekä muita huoneistoremontteja, joihin käytettiin kvartaalilla yhteensä 1,1 M€.

-Yhtiön osakkeenomistajien määrä kasvoi reilulla tuhannella, mikä johtui osittain siitä, että Investors House Oyj jakoi omille osakkailleen osinkona omistamiaan Ovaron osakkeita.

-Yhtiö osti omia osakkeita lokakuu- joulukuu 2019 kaikkiaan 50 216 kpl. Ovaron hallussa oli 31.12.2019 yhteensä 287 016 kpl osakkeita, jotka edustivat 2,99 % koko osakekannasta.

VUOSI 2019

Yhteenveto kaudesta tammikuu- joulukuu 2019 (vertailukausi tammikuu – joulukuu 2018)

– Liikevaihto laski 14,8 % ja oli 10,9 miljoonaa euroa (12,8). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Muun toiminnan huoneistojen suuresta myyntivolyymista sekä alhaiseksi jääneestä vuokrausasteesta.

– Operatiivinen tulos (EPRA) oli 541 tuhatta euroa (1 354). EPRA-tulosta heikensivät alhainen vuokrausaste ja lisäksi kiinteistöjen hoitokulut.

– Sijoituskiinteistöjen nettotuotto oli 5,9 miljoonaa euroa (7,4). Nettotuottojen lasku johtui pääasiassa myynnissä olevien asuntojen tyhjillään olemisesta sekä Ydintoiminnan alhaisesta vuokrausasteesta.

– Tulos ennen veroja oli -7,7 miljoonaa euroa (-11,5). Tulokseen sisältyy yhteensä -8,2 miljoonan euron (-12,9) kustannuseriä, jotka muodostuivat sijoituskiinteistöjen käyvän arvoon muutoksesta -6,3 miljoonaa euroa (-12,2) sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoitoista ja -tappioista -1,9 miljoonaa euroa (-0,7).

– Tulos per osake oli- 0,68 (-1,53) euroa.

– Vuoden aikana asuntoja myyiin yhteensä 31,3 miljoonan euron edestä (9,1). Niiden velkaosuus oli 18,8 miljoonaa euroa. Myyntien osuus sijoituskiinteistöistä oli 17,5 %.

– Sijoituskiinteistöjen käypäarvo oli tilikauden päättyessä 142,6 miljoonaa euroa (179,2), sisältäen 23,1 miljoonaa euroa (11,7) myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.

Jones Lang LaSalle Finland Oy (JLL) teki katsauskaudella huoneistokannan käyvän arvon määrityksen tilanteesta 31.12.2019. Seuraavan käyvän arvon määritys tehdään tilanteesta 30.6.2020.

– Vuokrausaste parani hieman ja oli tilikaudella 85,8 % (83,8).  

– Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) laski ja oli 7,84 € (8,55).  Lasku aiheutui kiinteistökannan arvon laskusta.

Konsernin kassavarat kasvoivat merkittävästi ja olivat tilikauden lopussa yhteensä 9,4 miljoonaa euroa (3,6).

Omavaraisuusaste parani ja oli 44,5 % (43,0).

Ovaron omistuksessa oli tilikauden lopussa 1 457 (1 571) vuokra-asuntoa. Vuoden 2019 aikana hankittiin 4 (12) asuntoa ja myytiin 118 (56) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut3 kk   12 kk     10-12/201910-12/2018muutos 1-12/20191-12/2018muutosLiikevaihto, tuhatta euroa 2 5783 082-16,4 % 10 96612 813-14,4 %Nettotuotto, tuhatta euroa 1 3202 038-35,2 % 5 9157 417-20,3 %Katsauskauden tulos, tuhatta euroa-4 053-8 170— -6 377-14 685—Tulos/osake, laimentamaton, €    -0,68-1,53—Taseen loppusumma, M€    159,9183,2-12,7 %Rahavarat, M€     9,43,6161,1 %          Vaihtoehtoiset tunnusluvut                 Operatiivinen tulos (EPRA), t €75200-62,5 % 5411 354-60,0 %EPRA-tulos/osake, €     0,060,14-58,5 %Nettovarallisuus/osake (EPRA), €    7,848,55-8,8 %

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

Yhtiön rakennemuutos eteni vuoden aikana hyvin asuntohuoneistojen myynnin osalta. Kauppoja tehtiin vuoden aikana 118 kappaletta, joiden velaton kauppasumma oli yhteensä 31,3 miljoonaa euroa. Ovaro myi kohteita 25 kaupungista. Ovaron rahoitusasema parani, kun rahavarat kasvoivat 9,4 miljoonaan euroon (3,6) ja omavaraisuusaste 44,5 %:iin (43,0 %).

EPRA-tulos ei vastannut odotuksia. Liikevaihto laski 2,0 miljoonaa euroa ja vaikutti EPRA-tulokseen merkittävästi. Liikevaihdon laskua selittävät myydyt asuinhuoneistot ja alentunut vuokrausaste. Lisäksi raskas palveluverkosto ja rahoituskulut rasittivat edelleen tulosta.

Vuoden 2019 lopussa vuokrausaste se oli 85,8 % (83,8).

Merkittävimmät alihankintasopimukset irtisanottiin 30.6.2019. Vuoden 2020 aikana tärkeimmät talous- ja vuokraustoiminnot otetaan omaan hallintaan. Kyseisten toimintojen johtaminen on yhtiön ydinosaamista ja ne tukevat kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittämistä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Molempiin toimintoihin on palkattu vastuuhenkilöt tilinkauden päättymisen jälkeen.

Neuvottelemme parhaillaan 20 miljoonan euron JVK-lainan jälleen rahoittamisesta, joka erääntyy maksettavaksi 1.4.2020. Lainajärjestelyissä tullaan hyödyntämään yhtiön kassavaroja.

Ohjeistus

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen (EPRA-tulos) olevan parempi kuin vuonna 2019.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korjausmenoihin, rahoitukseen ja korkotasoon. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Yhtiöllä voi olla haastavaa toteuttaa huoneistomyyntejä tavoittelemassaan määrässä.

Yhtiö pyrkii kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla ja aktiivisella vuokrauksella ylläpitämään kiinteistöjen ja asuntojen arvoa. On kuitenkin mahdollista, että yhtiön ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen, vuokratuottoihin ja kannattavuuteen. 

Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa hallinnon ja rahoituksen kustannuksiin. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla merkittävä riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta.

Ovaro neuvottelee parhaillaan 20 miljoonan euron JVK-lainan jälleen rahoittamisesta, joka erääntyy maksettavaksi 1.4.2020. Lainajärjestelyissä hyödynnetään yhtiön kassavaroja, jotka ovat 31.12.2019 9 442 miljoonaa euroa.

Liite

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*